V košíku máte
0 položek za 0.00 Kč
 
 

Registrace
Zapomenuté heslo
info@stitkyprodeti.cz
+420 777 146 176stitkyprodeti.cz

Všeobecné obchodní podmínky

platné pro nákup zboží v internetovém obchodě www.stitkyprodeti.cz
provozovaném:

Ivou Jarolímovou
ŠtítkyProDěti.cz
IČ: 581 85 24
se sídlem Kouřimská 2347/24, 130 00, Praha 3
tel. kontakt: 00 420 777 146 176
e-mailový kontakt: iva.jarolimova@stitkyprodeti.cz

za účelem prodeje zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.stitkyprodeti.cz


I. - Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují vztahy vznikající mezi smluvními stranami v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí Martin Hozák – ŠtítkyProděti.cz jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel (dále jen „kupující“). Tyto obchodní podmínky se uplatní při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, který je provozován na internetové adrese s názvem www.stitkyprodeti.cz (dále jen „e-shop“) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní e-shopu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání webových stránek prodávajícího umístěných na http://www.stitkyprodeti.cz (dále jen „webová stránka“) a s tím související právní vztahy.

1.2. Právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, jak je vymezen v čl. II odst. 2.1 VOP, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li kupujícím tzv. jiný subjekt, jak je uvedeno v čl. II odst. 2.2 VOP, řídí se právní vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

1.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem prodávajícího, který je jejich přílohou a nedílnou součástí. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že je mu obsah VOP a reklamačního řádu dostatečně znám a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Tyto VOP a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.


II. - Výklad pojmů

2.1. Kupující – spotřebitel: je každý kupující – fyzická osoba, který při nákupu v e-shopu a uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a který není subjektem dle odst. 2.2 tohoto článku.

2.2. Kupující – jiný subjekt: je kupující, který je podnikatelem dle občanského zákoníku či jiných právních předpisů a při nákupu v e-shopu prodávajícího a uzavírání kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem se rozumí ten, koho za něj označují příslušné právní předpisy, a to zejména občanský zákoník, živnostenský zákon aj. Za kupujícího – jiný subjekt dle tohoto odstavce jsou považovány i právnické osoby založené za jiným, než podnikatelským účelem, které však nesplňují předpoklady dle odst. 2.1.

2.3. Zboží: je kupujícím objednaný předmět koupě dle kupní smlouvy vznikající mezi smluvními stranami okamžikem odeslání objednávky. Rozhodující jsou údaje o zboží vč. kupní ceny v okamžiku odeslání objednávky ze strany kupujícího k rukám prodávajícího.

2.4. Kupní cena má charakter ceny smluvní a je uváděna včetně DPH v zákonné výši, jelikož prodávající je plátcem DPH. Ke kupní ceně zboží je při odesílání objednávky a uzavírání kupní smlouvy přičítána i cena dopravy zboží dle podmínek dále stanovených.


III. - Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní provádí kupující objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a uzavírání kupní smlouvy je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje, které jsou na něm pro účely uzavření kupní smlouvy a užívání webového rozhraní prodávajícího požadovány. Kupující je povinen tyto údaje při každé jejich změně aktualizovat. Údaje kupujícího uvedené v uživatelském účtu a při objednávce zboží a uzavření kupní smlouvy jsou prodávajícím považovány za správné. Za újmu vzniklou prodávajícímu v důsledku porušení povinností kupujícího dle tohoto odstavce nese odpovědnost kupující.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující zachovává mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku porušení povinností dle tohoto odstavce kupujícím.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, že kupující poruší povinnosti plynoucí mu z uzavřené kupní smlouvy, z těchto obchodních podmínek, z příslušných právních předpisů a dále v případě, že kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než 365 dnů. Prodávající není povinen kupujícího o zrušení uživatelského účtu dle tohoto odstavce vyrozumět.

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to především s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


IV. - Uzavření kupní smlouvy

4.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové rozhraní e-shopu.

4.2. Webové rozhraní e-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně kupních cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a jeho kupní ceny jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ujednáním však není dotčena možnost kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, vysloví-li s tím prodávající souhlas. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (kupř. v případě vyprodání zásob či porušování povinnosti kupujícím dle odst. 4.9 aj.). Webové rozhraní e-shopu rovněž obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „náklady spojené s dodáním zboží“). Informace o nákladech dle předchozí věty uvedené na webovém rozhraní e-shopu platí pouze v případech doručování zboží v rámci území České republiky.

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní e-shopu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (to vše dále společně jako „objednávka“).

4.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a tento je povinen provést kontrolu jejich správnosti a odstranit či opravit případné chyby či jiné zjevné nesprávnosti v jím vložených údajích. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

4.5. Kupní smlouva je uzavřena a smluvní vztah mezi stranami vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Přijetí objednávky a tedy uzavření kupní smlouvy potvrdí prodávající kupujícímu informativním e-mailem odeslaným elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v jeho objednávce či v jeho uživatelském rozhraní (dále jen „potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky odeslané ze strany prodávajícího však nemá vliv na uzavření kupní smlouvy a vznik smluvního vztahu mezi smluvními stranami.

4.6. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá a odevzdá zboží v bezvadném stavu, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

4.7. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu aj.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky).

4.8. Kupní smlouvu uzavřenou dle tohoto článku lze měnit jen na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li kupující v odeslané objednávce či v jejím potvrzení od prodávajícího jakékoliv chyby či nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu prodávajícího a vždy tak, aby prodávající takovou informaci obdržel před odesláním oznámení o expedici zboží z jeho strany k rukám kupujícího.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo nesplnit povinnosti plynoucí z jeho smluvního vztahu s kupujícím v případě, že kupující již dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky prodávajícího. Uplatnění tohoto práva je prodávající povinen oznámit kupujícím bez zbytečného odkladu po obdržení jeho objednávky.

4.10. Kupující bere na vědomí, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při osobním odběru zboží okamžikem jeho převzetí a při odeslání zboží prostřednictvím dopravce okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

4.11. Kupující odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) nese kupující.


V. - Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní ceny uváděné u zboží na webovém rozhraní e-shopu prodávajícího jsou konečné tj. včetně všech daní (daň z přidané hodnoty) a poplatků; to neplatí pro náklady spojené s dodáním zboží.

5.2. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas dle způsobu platby zvoleného při objednávce zboží včetně nákladů na dodání zboží. Zboží je kupujícímu prodáváno za kupní cenu platnou v okamžiku odeslání jeho objednávky prodávajícímu.

5.3. Rozpis celkové a konečné kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu je uveden v objednávkovém formuláři zobrazeném kupujícímu před odesláním objednávky a uzavřením kupní smlouvy. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se nadále kupní cenou i náklady na dodání zboží kupujícímu.

5.4. Kupní cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit jedním z následujících způsobů:
,
a) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce s připočtením doběrečného nebo
b) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2001172401/2010 vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „bankovní účet prodávajícího“).

5.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná do tří (3) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy; kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání její částky na bankovní účet prodávajícího. Při platbě kupní ceny bezhotovostním převodem je kupující povinen uvést jako variabilní symbol platby číslo své objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslaném prodávajícím.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. IV odst. 4.7 VOP, požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.7. Kupující bere na vědomí, že případné slevy z ceny zboží či obdobné bonusy poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat a při každém nákupu v e-shopu prodávajícího je vždy možné uplatnit pouze jednu z poskytnutých slev či bonusů.

5.8. Prodávající vystaví kupujícímu při prodeji zboží daňový doklad (dále jen „faktura“). Prodávající přiloží fakturu ke zboží při osobním odběru nebo v případě převzetí zboží na dobírku v listinné podobě. Faktura vystavená kupujícímu dle tohoto odstavce slouží zároveň jako záruční list zboží.


VI. - Dodací podmínky

6.1. Způsob dodání zboží volí kupující dle nabídky prodávajícího v objednávkovém formuláři při objednávání zboží. Kupující může při objednávce zboží zvolit mezi následujícími způsoby jeho dodání:

a) osobní odběr nebo

b) zaslání standardního balíku prostřednictvím České pošty, s.p.

6.2. Prodávající expeduje objednané zboží kupujícímu nejpozději do dvanácti (12) dnů ode dne odeslání potvrzení objednávky z jeho strany k rukám kupujícího.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než který byl uveden v objednávce, nese kupující náklady s tím spojené a je povinen uhradit je prodávajícímu.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu a zejména je povinen přesvědčit se o neporušenosti obalu zboží a o tom, že zásilka nevykazuje zjevná poškození. V případě zjištění jakýchkoliv závad při převzetí zboží je kupující povinen okamžitě je oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu zásilky svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku se zbožím od přepravce převzít. V případě, že kupující porušení či vady dle tohoto odstavce při převzetí zboží nenamítne, případně bez námitek podepíše dodací list a zboží převezme, má se za to, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, nebyla v době převzetí porušena a její obal poškozen; na případné pozdější reklamace týkající se porušení obalu zásilky dle tohoto odstavce nebude brán zřetel.

6.5. Kupující bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i dodací podmínky poskytovatele poštovních služeb – České pošty, s.p.


VII. - Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupující – spotřebitel dle čl. II odst. 2.1 má v souladu s ust. § 1829 a n. občanského zákoníku a tohoto článku VII. právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy může kupující – spotřebitel učinit písemně nebo prostřednictvím jeho adresy elektronické pošty (e-mailem) na adresu elektronické pošty prodávajícího info@stitkyprodeti.cz. Odstoupení od smlouvy musí být ve lhůtě dle tohoto odstavce prokazatelně odesláno k rukám prodávajícího, jinak k němu nebude přihlíženo. Oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy obsahuje zejména prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, identifikaci kupujícího, číslo objednávky, identifikaci zboží, datum objednávky a bankovní spojení pro vrácení kupní ceny kupujícímu či určení jiného způsobu jejího vrácení.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy je kupující – spotřebitel povinen zaslat či předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Zboží vracené prodávajícímu musí kupující dodat v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel a čisté, nepoužité a jakkoliv neponičené a nezněměné. V opačném případě odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, k němuž došlo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat, a to s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

7.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího k jeho rukám. Vracená kupní cena zahrnuje i náklady na dodání zboží, které prodávající přijal od kupujícího s výjimkou následujícího. V případě, že kupující při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, budou mu ze strany prodávajícího vráceny náklady na dodání zboží max. do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude kupujícímu vrácena stejným způsobem, jakým byla hrazena, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

7.4. Prodávající si pro případ odstoupení kupujícího od smlouvy vyhrazuje právo nevrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu kupující vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal.


VIII. - Záruční podmínky a reklamace

8.1. Prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí nemá vady, a to způsobem dále uvedeným.

8.2. Prodávající poskytuje kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem (dále jen „záruční doba“). Kupující - spotřebitel je v souladu s ust. § 2165 a n. občanského zákoníku oprávněn uplatnit u prodávajícího v záruční době právo z vady, která se u zboží vyskytne.

8.3. V případě zjištění vady zboží má kupující – spotřebitel právo požadovat výměnu zboží nebo jeho části za zboží bezvadné nebo může požadovat bezplatné odstranění vady zboží (kupř. jeho opravou či úpravou). Nelze-li postupovat dle předchozí věty, může kupující – spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit; při odstoupení od smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení o odstoupení od smlouvy dle čl. VII obchodních podmínek. Neuplatní-li kupující – spotřebitel práva dle předchozích vět, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Volba nároků z vadného plnění je právem kupujícího – spotřebitele, který však není oprávněn svou volbu měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že prodávající je povinen vyhovět volbě nároku kupujícího jen v případě, že je to možné a účelné s ohledem na vadu zboží a jeho stav a pokud tím prodávajícímu nevzniknou náklady nepřiměřené hodnotě zboží. V opačném případě je prodávající oprávněn navrhnout kupujícímu – spotřebiteli jiný vhodný a účelný způsob odstranění vady a tento provést. }

8.4. Prodávající poskytuje kupujícímu – jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce trvání 6 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží kupujícím – jiným subjektem (dále jen „záruční doba“). Kupující – jiný subjekt je v případě výskytu vady zboží, která představuje podstatné porušení kupní smlouvy, oprávněn požadovat výměnu zboží nebo jeho části za zboží bezvadné nebo odstranění vady zboží (kupř. opravou či úpravou). Nelze-li postupovat dle předchozí věty, je kupující – jiný subjekt oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; při odstoupení od smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení o odstoupení od smlouvy dle čl. VII obchodních podmínek. Volbu nároků z vadného plnění není kupující – jiný subjekt oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího. V případě, že kupující – jiný subjekt neprovede volbu nároku z vadného plnění dle tohoto odstavce společně s uplatněním své reklamace, má nárok pouze na odstranění vady (opravou či úpravou zboží nebo výměnou zboží či jeho části) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující – jiný subjekt bere na vědomí, že prodávající je povinen vyhovět volbě nároku kupujícího jen v případě, že je to možné a účelné s ohledem na vadu zboží a jeho stav a prodávajícímu tím nevzniknou náklady nepřiměřené hodnotě zboží. V opačném případě je prodávající oprávněn navrhnout kupujícímu – spotřebiteli jiný vhodný a účelný způsob odstranění vady a tento provést. }

8.5. Práva z vadného plnění se nevztahují především na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřováním, vlivem povětrnostních či obdobných podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na něž byl kupující výslovně upozorněn při uzavření kupní smlouvy. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud při převzetí věděl, že zboží má vadu nebo pokud vadu zboží sám způsobil. Právo z vadného plnění nevzniká kupujícímu v případech uvedených v těchto VOP nebo v reklamačním řádu.

8.6. Daňový doklad – faktura za zboží dle čl. V odst. 5.8 současně slouží jako záruční list, přičemž záruční doba zboží je pro kupujícího – spotřebitele stanovena v odst. 8.2 a pro kupujícího – jiný subjekt v odst. 8.4 tohoto článku.

8.7. Uplatnění práv z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to buď písemně na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího info@stitkyprodeti.cz. V reklamaci je kupující povinen uvést identifikaci své osoby, číslo objednávky, identifikaci zboží, popis reklamované vady a volbu nároků dle odst. 8.3 nebo odst. 8.4 pro případ uznání reklamace prodávajícím. Kupující je povinen doložit prodávajícímu záruční list a reklamované zboží současně s reklamací nebo nejpozději do pěti (5) dnů ode dne jejího uplatnění. Nejpozději do deseti (10) dnů od obdržení reklamace popř. reklamovaného zboží, není-li předkládáno společně s reklamací, potvrdí prodávající kupujícímu (kupř. e-mailem) zaevidování reklamace vč. data jejího doručení (dále jen „oznámení o evidenci reklamace“). V oznámení o evidenci reklamace zároveň prodávající kupujícího vyrozumí o předpokládaném termínu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající vyřídí reklamaci kupujícího nejpozději do dvaceti (25) dnů ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.


IX. - Společná ujednání

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součástí tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a jinými právními předpisy. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasáhnout nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součástí tvořící webové rozhraní e-shopu.

9.2. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní e-shopu mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením a účelem.

9.4. Není-li výslovně stanoveno nebo dohodnuto jinak, musí být veškeré jednání a korespondence (dále jen „zásilka“) činěné a doručované v souvislosti s kupní smlouvou provedeno písemně. Písemná forma je mezi stranami zachována, pokud je jednání učiněno elektronicky (především se zaručeným elektronickým podpisem odesílatele), osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.). Kupujícímu je doručováno především na adresu jeho elektronické pošty uvedenou v jeho elektronickém účtu.

9.5. Zásilka dle odst. 9.4 se považuje za doručenou:

a) v případě doručování elektronickou poštou – okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty adresáta, přičemž integrita takto zasílaných zpráv může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – okamžikem převzetí zásilky adresátem nebo okamžikem odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít nebo okamžikem vrácení zásilky zpět k rukám odesílatele, nebyl-li adresát zastižen za účelem jejího převzetí a tuto si nevyzvedl ani po dobu jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb,

c) v případě osobního doručování – okamžikem převzetí zásilky adresátem nebo okamžikem odepření převzetí zprávy či zásilky ze strany adresáta.


X. - Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího – spotřebitele je poskytována v souladu a na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10.2. Kupující přijetím těchto obchodních podmínek souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení/název, adresa bydliště/sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím (dále jen „zpracování osobních údajů“) pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní e-shopu aj.) správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o veškerých změnách svých osobních údajů.

10.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. S výjimkou osob provádějících přepravu zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu předány prodávajícím třetím osobám.

10.6. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující přijetím těchto obchodních podmínek prohlášení, že jím poskytnuté osobní údaje jsou správné, přesné a pravdivé a že byl poučen o následcích nepravdivosti tohoto prohlášení. Kupující zároveň prohlašuje, že byl poučen o tom, že jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním jeho osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným k rukám prodávajícího. Kupující přijetím těchto obchodních podmínek prohlašuje, že byl o právu odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů řádně poučen.

10.9. V případě, že prodávající nebo zpracovatel dle odst. 10.5 provádí zpracování osobních údajů kupujícího způsobem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje kupujícího z důvodů ležících na straně prodávajícího nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo je oprávněn domáhat se odstranění závadného stavu. Kupující se zejména může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti kupujícího, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.11. Kupující přijetím těchto osobních údajů souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.


XI. - Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a z nich plynoucí práva a povinnosti stran se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě že právní vztah dle předchozí věty obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré případné budoucí spory mezi nimi budou nejprve řešeny smírně a teprve v případě neúspěchu smírčích jednání budou předloženy českým soudům.

11.3. Smluvní strany jsou oprávněny sjednat v kupní smlouvě ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek. Odchylná ustanovení kupní smlouvy dle předchozí věty mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

11.4. Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neplatným či neúčinným nebo nepříhlíží-li se k němu, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání obchodních podmínek či kupní smlouvy, která tím nejsou dotčena a zůstávají i nadále v platnosti. V případě neplatnosti některého ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek se použije takové ustanovení obchodních podmínek či příslušného právního předpisu, které se svým smyslem nejvíce blíží smyslu ustanovení stiženého neplatností.

11.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce e-shopu prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré kupní smlouvy uzavřené v den jejich zveřejnění a či později.

11.6. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Dnem zveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti nových VOP a z nich plynoucích práva a povinnosti smluvních stran, jež se i nadále řídí obchodními podmínkami účinnými v době uzavření kupní smlouvy.

11.7. Kupní smlouva je s kupujícím uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřeby kupujícího překlad textu kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad jednotlivých pojmů je rozhodný výklad smlouvy v českém jazyce.

11.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a v souladu s příslušnými právními předpisy. Přístup ke kupní smlouvě má jen prodávající a na písemnou žádost i kupující – spotřebitel.


V Praze, dne 1.4.2017

 

info@stitkyprodeti.cz